Novinka:Astra s?z? na emoce - GTC
(Kategorie: Misc)
Napsal legionar
Wednesday 08 June 2005 - 22:28:53

Pr?v? nyn? se dost?v? i na n?? trh dal?? automobilov? novinka z rodiny opel? astra - t??dve?ov? model GTC. Je?t? p?ed jeho ?eskou premi?rou jsem se s n?m mohl bl??e sezn?mit v r?mci novin??sk? prezentace na andalusk?ch silnic?ch.
MALAGA - T??dve?ov? verze je v po?ad? t?et? z nov? generace aster - po p?tidve?ov?m hatchbacku a komb?ku Caravan. A pr?v? ve v?razn?ch zm?n?ch vzhledu nov?ch aster je t?eba hledat odpov??, pro? se jich loni prodalo u? 285 000 v proveden? p?tidve?ov? hatchback a 48 500 jako kombi. Proti p?edch?dc?m vyrukovaly toti? se zna?nou d?vkou emotivn?ho n?boje. "G?t?c??ko" chce j?t v tomto ohledu je?t? d?l, nebo? to zab?r?. Proto se ho m? tak? do konce leto?ka vyrobit v belgick?ch Antverp?ch 60 000 kus?.

Pro? GTC?
Domn?nku, ?e v p??pad? GTC se jedn? pouze o t??dve?ovou verzi p?tidve?ov?ho hatchbacku, ze kter?ho vych?z?, vyvrac? novinka na prvn? pohled. Strat?g?m Opelu toti? neuniklo, ?e do tvorby model? p?edev??m ni??? st?edn? t??dy se v posledn? dob? prom?t? zcela nov? sm?r, a to v?razn?j?? odli?en? karos??sk?ch verz?. Z??nou uk?zkou toho je t?eba Citroen C4: vedle rodinn?ho p?tidve?ov?ho hatchbacku se zrodilo t??dve?ov?, dynami?t?j?? proveden? ve stylu kup?, p?i?em? je cenn? rovn?? to, ?e vnit?n? prostorov? hodnoty z?staly prakticky zachov?ny.

Opel na sv?j krok upozornil vznikem t??dve?ov?ho hatchbacku, u n?ho? zvl? bo?n? silueta poodhaluje n?dech kup?, a nav?c spojuje tento p??stup se zalo?en?m nov?ho subsegmentu kompaktn?ch automobil? typu GT. Z toho pramen? ono ozna?en? GTC (Gran Turismo Compact). Proto?e v?ak jde z?rove? o n?ro?n?j?? zp?sob tvorby auta, kter? neznamen? pouze ubrat mu p?r bo?n?ch dve??, tak se to odr??? tak? v cen?. Zat?mco dosud platilo m?n? dve?? - ni??? cena, pak u "g?t?c??ka" je jeho z?kladn? cena ve v?ech srovnateln?ch ?rovn?ch v?bavy a motorizace shodn? s p?tidve?ov?m hatchbackem.

Modern? styling
Nejmarkantn?j??m rozd?lem ve srovn?n? s krat?? a o n?co vy??? p?tidve?ovou astrou je pr?v? design: p?edev??m v?razn? sklon?n? ?eln? sklo, zaj?mav? k?ivka st?echy, ost?e ?ezan? zadn? bo?n? okna, dramati?t?ji pojat? zadn? partie s osobit? ?e?en?mi koncov?mi sv?tilnami... To v?e upozor?uje na nov? design?rsk? jazyk, kter? se u opel? za?al objevovat v posledn? dob?. U?ivatel se s n?m setk? t?? v interi?ru, kter? v?ak - a? na mal? odchylky - z?eteln? kop?ruje p?tidve?ov? hatchback.

Opomenout nelze ani dosa?en? zna?n? prakti?nosti verze GTC. Uvnit? je toti? prostorn?, vhodn? ke ka?dodenn?mu u??v?n?, jako p?tidve?ov? hatchback. Nab?z? t?? shodn? z?kladn? objem kufru (380 l). Podpo?il to dlouh? rozvor (2614 mm) a zvl? prodlou?en? karos?rie o 39 mm. T?m, a z?rove? n??e posazen?mi zadn?mi sedadly, se p?i v?razn?m zaoblen? a sklon?n? zadn? ??sti ni??? karos?rie dos?hlo toho, ?e ani vy??? pasa???i cestuj?c? vzadu netrp? nedostatkem m?sta nad hlavou. Zcela pohodln? tam mohou cestovat dv? dosp?l? osoby. Prakti?nosti vozu prosp?v? i mo?nost skl?p?n? zadn?ch sedadel, kter? vzhledem k d?len? v pom?ru 60:40 nebo za p??platek 40:20:40 d?le zvy?uje flexibilitu interi?ru.

Motory podle gusta xxx Leckdo chce m?t p?ita?liv? v?z, ale z?rove? si nezakl?d? na jeho spojen? s nejdrav?j??mi motory. I na to v Opelu pamatovali a do nab?dky zahrnuli bohatou paletu pohonn?ch jednotek. Zalo?ena je na ?tve?ici turbodiesel? CDTI o objemu 1,3 a? 1,9 l a v?konech 66 a? 110 kW s modern?m p??m?m vysokotlak?m vst?ikov?n?m paliva technikou common-rail a na p?tici z??ehov?ch ?ty?v?lc? za??naj?c?ch objemem 1,4 l (66 kW) a vrchol?c?ch p?epl?ovan?m dvoulitrem o 147 kW. Ka?d? si tedy m??e vybrat podle sv?ho gusta.

Adaptivn? podvozek IDS

P?i prvn?ch testovac?ch j?zd?ch jsme trochu zalitovali, ?e jsme mohli vyzkou?et pouze nejv?konn?j?? agreg?ty z obou skupin, tedy 1,9 CDTI (110 kW) a 2,0 Turbo (147 kW). Z?kladn? ?daje o Turbu jsou uvedeny v tabulce, tak?e p?r slov k 1,9 CDTI. Auto s n?m se prokazuje solidn?m zrychlen?m -z 0 na 100 km/h za 8,9 s - a maxim?ln? rychlost? 210 km/h. Osl?uje spot?ebou. V kombinovan?m provozu si m? br?t 5,8 l nafty na 100 km. Ve dvou?lenn? pos?dce jsme s t?mto agreg?tem na klikat?ch andalusk?ch silnic?ch, ?asto s pom?rn? velk?m p?ev??en?m, zaznamenali ve sv???m rytmu spot?ebu kolem 7 l nafty na 100 km. P?ekvapil n?s v?ak tak? tich?m chodem, solidn?m z?tahem a kultivovanost?, na n?? se pod?lela skv?l? symbi?za se ?estistup?ovou manu?ln? p?evodovkou s kr?tk?m p?esn?m ?azen?m.

U benz?nov?ho p?epl?ovan?ho dvoulitru se m?sty projevovalo, ?e p?ece jen m? v?konu a? nadbytek. P?i razantn?m se?l?pnut? plynov?ho ped?lu vznikaly situace, kdy p?edn? kola nesta?ila pln? p?en?st s?lu motoru na vozovku. Uvid?me, jak to bude vypadat u je?t? v?konn?j?? verze astry s ozna?en?m OPC (176 kW), kter? se za?ne prod?vat na podzim. Tak? spot?eba byla u testovac?ho modelu v?t??. P?i rychlej?? j?zd? jsme zaznamenali dvan?ctilitrov? ?bytek benz?nu na 100 km. K vynikaj?c? stabilit? Astry GTC p?isp?v? mj. o 15 mm sn??en? podvozek a tu??? odpru?en?.

V zat??k?ch, p?i rychlej?? j?zd?, ale i p?i kritick?ch ?hybn?ch man?vrech se v?z choval sebejist?, byl s p?ehledem ovladateln?. Nejv?ce to ovliv?uje interaktivn? adaptivn? podvozek IDS, u n?ho? za p??platek a s ozna?en?m IDS Plus se elektronika pr?b??n? star? o zm?ny charakteristik tlumi??. Kdo si chce zajezdit je?t? sportovn?ji, m??e tla??tkem Sport na palubn? desce zapojit sportovn? re?im. Ten je?t? v?ce p?itvrd? tlumi?e a dostavuje se lep?? odezva na se?l?pnut? plynov?ho ped?lu.

I kdy? t??dve?ov? Astra GTC stav? na v?ech technologick?ch vymo?enostech, s nimi? se pochlubily u? jej? p?edch?dkyn? z nejnov?j?? modelov? ?ady, jedn? se o zcela osobit? model, jeho? ??zen? je skute?n?m po?itkem. U n?s je nab?zen ve ?ty?ech ?rovn?ch v?bavy v cenov?m rozp?t? 445 900 a? 710 900 K?. Ka?dou z v?bav lze p?itom za p??platek roz?i?ovat o dal?? prvky.
Tato novinka je z -Opel Club Renbau
( http://www.opelclubrenbau.cz/news.php?extend.6 )


Vygenerováno za:0.2021 sec,0.1944 z toho dotazů.