Novinka:Nov? Opel Zafira
(Kategorie: Misc)
Napsal legionar
Saturday 18 June 2005 - 14:07:39

Na evropsk? automobilov? trh vstupuje druh? generace Opelu Zafira, modelu, kter?mu nelze up??t v?razn? pod?l na razantn?m r?stu obliby MPV model?. Prvn? Zafira hr?la sv?ho ?asu roli bestselleru sv? t??dy, druh? generace bude muset o tuto pozici tvrd? bojovat ? ?k?la konkurent? je st?le po?etn?j??.


Nic nov?ho pod sluncem! Jakkoli za jin?ch okolnost? by ?lo o nep??li? lichotiv? hodnocen?, v p??pad? druh? generace Opelu Zafira je to my?leno pozitivn?: Nov? model si toti? p?in??? v?echny p?ednosti sv?ho p?edch?dce, kter? jej ? asi ne n?hodou ? vynesly na pozici neprod?van?j??ho MPV modelu v ?ad? evropsk?ch zem?. V?voj se ale samoz?ejm? nezastavil, a tak Zafira druh? generace posouv? v?echny cen?n? atributy sv?ho star??ho sourozence a zejm?na tvrd? tlak na kvalitu zpracov?n?, co? nebyla u minul?ch model? automobilky Opel zrovna nejsiln?j?? str?nka, je naprosto evidentn?.


Zcela nov? ?e?en? palubn? deska s v?razn?m, dop?edu vysunut?m st?edov?m panelem je p??jemn? p?ehledn?, do nov?ho MPV Opel p?en??? sv?j koncept ovl?d?n? autor?di?, navigace a ventila?n? soustavy, se kter?m vyjela u? nov? Astra. Ovlada?? nen? pr?v? m?lo, n?co m?lo ze slo?itosti ale ub?raj? tla??tka na volantu.


Dobr?m krokem bylo um?st?n? ?adic? p?ky podle sou?asn?ch trend? vysoko do st?edov?ho panelu bl??e p?irozen?ho dosahu ruky ?idi?e. Trochu sporn? je mo?n? jen pou?it? st??brn? barvy (u n?kter?ch verz?) pro horn? ??st st?edov?ho panelu, kter? se pak m??e zrcadlit v ?eln?m skle v?ce ne? by se slu?elo ? verze s tmav??m povrchem jsou v tomto ohledu ur?it? prakti?t?j??. Pochvalu si designe?i Opelu zaslou?? za tv?r?? odvahu, s jakou dal vale konven?n? p?ce ru?n? brzdy, aby ji nahradili U-konzol?, ne nepodobnou ovl?d?n? tahu motor? tryskov?ho letadla ? takto ?e?en? p?ka se dob?e dr?? a z?rove? umo?nila vytvo?en? dal?? odkl?dac? schr?nky mezi sedadly.


M?st na odlo?en? nejr?zn?j??ch drobnost? je v interi?ru opravdu hodn? ? poli?ky, kapsy, z?suvky pod sedadly, dr??ky n?poj?? nov? Zafira potvrzuje, ?e je vozem ?na zabydlen??, kter? v?em pasa??r?m nab?dne nejenom pot?ebn? cestovn? komfort, ale mysl? i na jejich mali?kosti, kter? m? ka?d? r?d na cest?ch p?kn? po ruce.


Nejsiln?j??m trumfem vozu je ale bezesporu koncepce uchycen? sedmi sedadel. Zafira m? sv?ch sedm m?st st?le ?na palub??, origin?ln? konstruk?n? syst?m Flex7 v?ak umo??uje prom?nit Zafiru b?hem n?kolika m?lo sekund na ?esti-, p?ti-, ?ty?-, t??- ?i dvousedadlov? model s adekv?tn? se zv?t?uj?c?m prostorem pro zavazadla.


Dv? zadn? seda?ky, cht? necht? ur?en? sp?? pro d?ti nebo na nouzov? cestov?n? dvou nen?ro?n?ch dosp?l?ch, jsou v ?stand-by? re?imu zcela zapu?t?n? do podlahy zavazadlov?ho prostoru, jeho? lo?n? plocha je naprosto rovn? a jen nen?padn? madla zapu?t?n? do podlahy d?vaj? tu?it, ?e vzadu se m??e d?t n?co v?c: Jednoduch?m pohybem se z podlahy vykl?p?j? dv? dob?e tvarovan? ?dosp?l?? sedadla (kter? sice samoz?ejm? dramaticky redukuj? objem prostoru pro zavazadla na pouh?ch 140 litr?), ale mo?nost sv?zt o dva pasa??ry v?c m??e m?t n?kdy cenu zlata. V z?kladn?m p?tisedadlov?m uspo??d?n? m? zavazadeln?k nadpr?m?rn? objem 645 litr? a po p?em?n? na dvoum?stnou dod?vku nab?dne Zafira a? 1820 litr? prostoru pro n?klad! Ke v?em t?mto prom?n?m sta?? Zafi?e pouze dva momenty: Vykl?p?c? sedadla ve t?et? ?ad? a posuvn? a p?ekl?p?c? lavice ve druh? ?ad?. Celou t??m?stnou lavici lze velmi snadno pod?ln? posouvat a t?m podle pot?eby zv?t?ovat prostor pro zavazadla (pochopiteln? na ?kor m?sta pro kolena vzadu sed?c?ch pasa??r?), sed?k a op?radlo lze tak? p?iklopit k sob? do vertik?ln? pozice a celou lavici p?isunout a? za p?edn? sedadla. Vyjmut? lavice z vozu nen? mo?n?.


Trochu sporn?m momentem MPV model? byly v?dy jejich j?zdn? vlastnosti: Po pom?rn? vysok?m vozu by ?idi? nem?l cht?t n?jak? sportovn? vlastnosti. V tomto ohledu Zafira docela p??jemn? p?ekvap?: ?idi? sice sed? v?? ne? obvykle, p?esto rozhodn? nem? pocit kapit?na na b?rce zm?taj?c? se ve vln?ch. Tu??? podvozek IDS si dok??e poradit i s docela drav?m stylem j?zdy v zat??k?ch, je?t? n?ro?n?j??m nelze ne? doporu?it investovat p?r des?tek tis?c korun do interaktivn?ho podvozku IDS Plus se syst?mem pr?b??n? regulace tlumi?? ? ty dok??ou za pomoci citliv?ch ?idel bleskov? ?p?itvrdit? nebo naopak ?vym?knout?, co? eliminuje nep??jemn? nakl?n?n? karoserie v ost?eji proj??d?n?ch zat??k?ch. Syst?m nav?c dovoluje i navolen? sportovn?ho re?imu, kter? nejenom pat?i?n? ?p?itvrd?? zav??en? kol, ale zm?n? i charakteristiku pr?ce motoru.


Opel m? pro novou Zafiru celkem sedm z??ehov?ch a vzn?tov?ch motor? o v?konech od 74 kW/100 k a? po 147 kW/200 k. Dv?st?ko?ov? benzinov? turbo spolu s interaktivn?m podvozkem IDSPlus d?l? z m?rumilovn? se tv???c? Zafiry silni?n?ho dravce schopn?ho u?tvat i hodn? sebev?dom? vyzyvatele. Samoz?ejm? za rychlost 225 km/h a zrychlen? 0-100 km/h za 9,0 s se mus? vy??? platit spot?ebou, tak?e rozumn?j??m a p?itom po dynamice tak? tou??c?m ?idi??m lze doporu?it turbodiesel 1.9 CDTI, jeho? 110 kW/150 k sta?? tak? na slu?nou d?vku adrenalinu, p?itom se ale dovede odm?nit spot?ebou mezi ?esti a sedmi litry nafty.


Skute?n? brut?ln? p?ekvapen? si Opel chyst? na podzim tohoto roku, kdy vyjede Zafira OPC poh?n?n? p?epl?ovan?m z??ehov?m dvoulitrem o v?konu 176 kW/240 k!


Mezi p??platkov? p??jemnosti vozu po??tejm? nap??klad unik?tn? prosklenou st?echu nebo nat??ec? sv?tlomety AFL. Tuzemsk? cena Zafiry zat?m nebyla zve?ejn?na, d? se ale p?edpokl?dat, ?e se nebude li?it od dosavadn?ho modelu. Ten byl toti? postaven cenov? pom?rn? vysoko a prodejnost udr?oval hlavn? d?ky ak?n?m nab?dk?m.

Tato novinka je z -Opel Club Renbau
( http://www.opelclubrenbau.cz/news.php?extend.10 )


Vygenerováno za:0.0235 sec,0.0129 z toho dotazů.